ลำดับอำเภอจังหวัด
1หนองจอกกรุงเทพฯ
2ลาดกระบังกรุงเทพฯ
3เมืองสมุทรสงคราม
4มหาราชพระนครศรีอยุธยา
5เสนาพระนครศรีอยุธยา
6นครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7สามชุกสุพรรณบุรี
8วิเศษชัยชาญอ่างทอง
9โพทะเลพิจิตร
10ตะพานหินพิจิตร
11บางมูลนากพิจิตร
12พยุหะคีรีนครสวรรค์
13พรหมพิรามพิษณุโลก
14ค่ายบางระจันสิงห์บุรี