โอนเงินเข้าบริษัท พียู เน็ตเวิร์ค จำกัด

By |2020-01-05T18:11:43+07:00มกราคม 5th, 2020||

ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าบัญชีในนาม ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-227-0665 , 080-0963563 เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

By |2020-01-05T18:24:44+07:00มกราคม 5th, 2020||

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-227-0665 , 080-0963563 เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ชำระด้วยตนเอง

By |2020-01-05T17:59:33+07:00มกราคม 5th, 2020||

กรณีนักธุรกิจ พียู เน็ตเวิร์ค มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ณ สำนักงานใหญ่ เลือกชำระเงินด้วยตนเอง สามารถชำระด้วย เงินสด บัตรเครดิต (ท่านต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ จริง ไม่สามารถนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตร ประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

By |2020-01-05T18:03:16+07:00กรกฎาคม 7th, 2018||

ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร กรณีของสามี ภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องยอมรับ

การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป

By |2020-01-05T18:03:32+07:00กรกฎาคม 7th, 2018||

เมื่อนักธุรกิจกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นได้ที่ผู้แนะนำ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุที่มุมซองว่า แผนกทะเบียนสมาชิก) เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย ***บริษัทฯ งดให้บริการรับใบสมัครเพื่อคีย์หน้าเคาน์เตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร ทั้งในกรณีการเป็นผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม

By |2020-01-05T18:03:46+07:00กรกฎาคม 7th, 2018||

บุคคลทั่วไป สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง – กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง – กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุของบัตรประชาชน) และต้องยังไม่หมดอายุ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง] สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น