บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
  – กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุของบัตรประชาชน) และต้องยังไม่หมดอายุ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง]
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัส (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัสเมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่าน log in เข้าระบบด้วยข้อความ ท่านยังไม่ได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษัทฯ ท่านต้องระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจของท่านในสำเนาดังกล่าวด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์

นิติบุคคล

 1. บริษัทฯ ไม่รับการสมัครในนามนิติบุคคล หากแต่นักนักธุรกิจสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลโดยกรอก แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นิติบุคคล ทั้งนี้การขอเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้นั้น จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่านั้น และนักธุรกิจที่เป็นผู้สมัครหลักต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป เอกสารที่ใช้ประกอบต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหลัก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์
  • สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำหรับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องยื่นสำเนาการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
   • แบบขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
   • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)