Register2023-06-25T23:22:18+07:00

การสมัครสมาชิก

การสมัครเป็นนักธุรกิจ กิ่งทองใบหยก

บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจเพียงแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร2020-01-05T18:03:16+07:00
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร
 • กรณีของสามี ภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ
 • อัตราค่าสมัครเป็น – บาท
การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป2020-01-05T18:03:32+07:00

เมื่อนักธุรกิจกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นได้ที่ผู้แนะนำ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุที่มุมซองว่า แผนกทะเบียนสมาชิก) เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

***บริษัทฯ งดให้บริการรับใบสมัครเพื่อคีย์หน้าเคาน์เตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร ทั้งในกรณีการเป็นผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม2020-01-05T18:03:46+07:00

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
  – กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุของบัตรประชาชน) และต้องยังไม่หมดอายุ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง]
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัส (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัสเมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่าน log in เข้าระบบด้วยข้อความ ท่านยังไม่ได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษัทฯ ท่านต้องระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจของท่านในสำเนาดังกล่าวด้วย
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์

นิติบุคคล

 1. บริษัทฯ ไม่รับการสมัครในนามนิติบุคคล หากแต่นักนักธุรกิจสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลโดยกรอก แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นิติบุคคล ทั้งนี้การขอเปลี่ยนสถานภาพจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้นั้น จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่านั้น และนักธุรกิจที่เป็นผู้สมัครหลักต้องมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 90% ขึ้นไป เอกสารที่ใช้ประกอบต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหลัก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์
  • สมุดบัญชีธนาคารบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำหรับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จะต้องยื่นสำเนาการจดภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
   • แบบขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.01)
   • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

การต่ออายุสมาชิก

 • นักธุรกิจ กิ่งทองใบหยก จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจ – บาท/ปี สมาชิกสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้ ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิกจะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายุสมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่าคอมมิชชั่นให้ตามปกติ หากสมาชิกท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับค่าคอมมิชชั่นตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้วบริษัทฯจะล้างค่าคอมมิชชั่นของรหัสสมาชิกนั้นออกจากระบบ
 • สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายโบนัสใดๆ ตามแผนการตลาดของบริษัท และไม่มีการยกยอด PV ที่เหลือ สำหรับสมาชิกที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว
 • สมาชิกที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี จากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ
 • ในช่วงเวลาที่หมดอายุสมาชิกภาพโดยยังมิได้มีการต่ออายุสมาชิก นักธุรกิจจะไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ในกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวรตามแบบเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ จนกว่าจะได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจ กิ่งทองใบหยก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคล ดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัคร หรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจจะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจโดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจเสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจทุกกรณี หากนักธุรกิจกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

การยกเลิกรหัสสมาชิก บริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีสมัครสมาชิกแล้ว ไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนนานกว่า 2 เดือน หลังจากวันที่สมัครสมาชิก
 • กรณีสมาชิกไม่ซื้อสินค้าติดต่อกันนานเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าล่าสุด